SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SLUŽBY LEPŠÍ.TV

kterou ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku uzavírají

goNET s.r.o.
IČ 26822580, DIČ CZ26822580
se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 25849 zastoupená Pavlem Góreckim, jednatelem


(jako „Poskytovatel“)


a


Uživatel


SPECIFIKACE SMLOUVY:

režim smlouvy Smlouva s placením formou předplatného
programový balíček Lepší.TV

1) Smlouva a Podmínky

Tato Smlouva se uzavírá v elektronické podobě jejím odsouhlasením Uživatelem při Objednávce. Veškeré náležitosti neupravené touto Smlouvou se řídí Obchodními podmínkami o poskytování služby Lepší.TV. Výklad pojmů, uvozených v této Smlouvě velkými písmeny, se řídí čl. 2. Podmínek. Znění Podmínek tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

2) Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je poskytování služby Lepší.tv Poskytovatelem Uživateli spočívající v možnosti sledování převzatého televizního vysílání způsobem, zvoleným v záhlaví této Smlouvy, za cenu stanovenou Ceníkem. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu Lepší.tv boxu (byl-li zvolen způsob užívání Služby prostřednictvím Lepší.tv boxu) a dále hradit Poskytovateli cenu Služby sjednaným způsobem ve výši, stanovené Ceníkem, který je uveden na stránkách Poskytovatele. Provádění případných změn rozsahu Smlouvy se řídí čl. 4.5. Podmínek, přičemž úprava rozsahu Smlouvy může být sjednána i elektronickou formou.
Služba Lepší.TV funguje formou předplatného, proto Uživateli nevznikají sankční poplatky za neuhrazení služby. Služba bude Uživateli aktivována vždy přesně na období, které bude mít předplacené. Pokud si Uživatel předplatí jen určité období, nebude moci využívat službu zpětného sledování v období, ve kterém Lepší.TV předplacenou neměl.

3) Prodej Lepší.tv boxu (byl-li zvolen v Objednávce)

Poskytovatel převádí na Uživatele vlastnické právo k Lepší.tv boxu ve smyslu čl. 4.3.2. Podmínek, na základě jeho předání při doručení a plné úhrady ceny Lepší.tv boxu dle Ceníku. Uživatel bere na vědomí pravidla užívání Lepší.tv boxu a nakládání s ním, uvedená v čl. 5.1. Podmínek a pravidla užívání Aplikace dle čl. 5.2. Podmínek4) Prohlášení Uživatele

Uživatel prohlašuje, že:

  • se seznámil se zněním Podmínek v podobě, v jaké mu byly poskytnuty elektronicky při odeslání Objednávky
  • je mu znám princip Služby a pravidla jejího fungování, včetně požadavků na kvalitu internetového připojení splňujícího podmínky stanovené na Webu;
  • zná pravidla užívání Služby a Lepší.tv boxu dle čl. 5. Podmínek a zavazuje se tato pravidla dodržovat;
  • zná podmínky ukončení této Smlouvy výpovědí dle čl. 4.3.3. Podmínek, odstoupení bez udání důvodu dle čl. 4.4. Podmínek a ukončení smlouvy Poskytovatelem ve smyslu čl. 7. Podmínek;
  • souhlasí se zpracováním svých osobních údajů zadaných v rámci Objednávky a v rámci této Smlouvy za podmínek dle čl. 9.1:
  • souhlasí s využitím kontaktů uvedených v této Smlouvě pro účely občasných zasílání obchodních sdělení týkajících se Služby a dalších akcí Poskytovatele;
    bere na vědomí možnost Poskytovatele jednostranně změnit Podmínky způsobem dle 10.4. Podmínek.

5) Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího odsouhlasení při Objednávce. Odsouhlasení této Smlouvy Uživatelem je přijetím návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku, přičemž je vyloučena možnost přijetí návrhu s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Smlouva, uzavřená s Uživatelem v postavení spotřebitele je smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory ve smyslu § 1828 Občanského zákoníku.

Součást této Smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky poskytování služby Lepší.tv
Příloha č. 2 – Ceník

Vztah vzniklý z této Smlouvy se řídí právem České republiky.

souhlas smluvních stran:


V Ostravě dne 21. 7. 2024 V dne
Za Poskytovatele: Uživatel:


Podpis uživatele:
OP uživatele:
Datum narození uživatele:
Back